Algemene voorwaarden

MANTELOVEREENKOMST VAN TOEPASSING OP ALLE WERK-RELATIES TUSSEN PINK REBEL BV EN EEN REBEL. De ondergetekenden: I. Pink Rebel BV, gevestigd op de Scheepmakershaven 32a, 3011 VB te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer KvK 68770723, hierna te noemen “Pink Rebel”. en II. ......................, hierna te noemen opdrachtnemer: “de Rebel”; Komen het volgende overeen:
 1. Pink Rebel is een bureau welke representatieve hostesses, hosts en gastvrouwen m/v aanbiedt in Nederland en buiten Nederland. De medewerkers kunnen worden ingezet voor enerzijds hostesswerkzaamheden zoals; hostessservice, gastvrouwen bij restaurants en hotels, front officewerkzaamheden, receptionistes, stand bemanning, beurzen, en ontvangsten, anderzijds productdemonstraties, fotoshoots.
 2. Alle hostesses en hosts, die door Pink Rebel zijn geselecteerd en door Pink Rebel worden ingezet, hierna te noemen: ‘Rebels’, zijn ook als zodanig ingeschreven bij Pink Rebel, welke registratie plaatsvindt middels ondertekening van deze Mantelovereenkomst.
 3. Het is een Rebel niet toegestaan om voor opdrachtgevers van Pink Rebel, buiten bemiddeling van Pink Rebel om werkzaamheden te verrichten al of niet middels een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige, gedurende de relatie tussen de Rebel en Pink Rebel, dan wel binnen één jaar na beëindiging daarvan.
page1image21446016page1image21434304page1image21434880
 1. Alle werkzaamheden die voortvloeien uit (bestaande) opdrachten van Pink Rebel, dienen eveneens door bemiddeling van Pink Rebel uitgevoerd te worden.
 2. Voor iedere overtreding door een Rebel van de in artikel 3 en 4 genoemde bepalingen is de betreffende Rebel een direct opeisbare boete aan Pink Rebel verschuldigd ten bedrage van € 2.500,00 vermeerderd met een bedrag van € 500,00 voor iedere dag dat een overtreding voortduurt.
 3. Alle Zelfstandige Rebels (ZZP’ers) dienen in bezit te zijn van een geldige inschrijving van de Kamer van Koophandel en btw-nummer. Voor aanvang van de opdracht dient de Rebel de Model Overeenkomst | Geen werkgevers gezag, te voorzien van KvK nummer en btw-nummer en te ondertekenen voor akkoord en in bezit te zijn van Pink Rebel.
 4. Indien de Rebel geen Zelfstandige Rebel is, dient hij/ zij een arbeidsovereenkomst aan te gaan met Payroll bedrijf Tentoo.
 5. Al het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht op foto-, film- en/of videomateriaal, promotiemateriaal, zoals dat in het kader van door Pink Rebel aanvaarde en/ of verstrekte opdrachten wordt gebruikt en / of ontwikkeld, zulks in de ruimste zin van het woord, berust bij Pink Rebel. Rebels en opdrachtgevers kunnen hierop dan ook geen aanspraak maken en voorzover noodzakelijk zullen zij alle medewerking verlenen, om het Pink Rebel mogelijk te maken om dit Intellectueel Eigendomsrecht uit te oefenen. Uitsluitend Pink Rebel heeft het recht dit materiaal al of niet ter promotie van Rebels openbaar te maken op welke wijze ook.
 6. Alle door Pink Rebel geleverde kleding, schoenen, accessoires in de breedste zin van het woord, blijven te alle tijden eigendom van Pink Rebel. Bij vermissing, beschadiging hetzij per ongeluk dan wel opzettelijk, behoudt Pink Rebel zich het recht voor de schade te verhalen op de Rebel en deze eventueel te verrekenen met de aan de Rebel toekomende beloning.
10.Een door een Rebel aan Pink Rebel verzonden factuur, met daarop aangegeven de verschuldigde bruto vergoeding, zal na aanvaarding daarvan door Pink Rebel, binnen dertig dagen na factuurdatum worden voldaan. Als voorwaarde geldt evenwel dat (1) de Rebel aan alle noodzakelijke
page2image21303424page2image21303616page2image21303808
administratieve verplichtingen heeft voldaan en (2) dat de Rebel een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan Pink Rebel heeft overgelegd. Pink Rebel is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken. Tenslotte dienen de factuurgegevens correct te zijn. 11.Iedere Zelfstandige Rebel is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor de afdracht van de verschuldigde belastingen en premies zorgdragen. 12.De Rebel zal tegenover derden, daaronder begrepen personeel van opdrachtgevers van Pink Rebel, zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden, strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitoefening van de werkzaamheden, in verband met zaken en / of belangen van de opdrachtgever te zijner / harer kennis komt. Deze geheimhoudingsverplichting omvat eveneens alle gegevens waarvan de medewerker uit hoofde van de werkzaamheden van klanten of andere relaties van opdrachtgever kennisneemt. Rebel erkent dat haar / hem door Pink Rebel ten behoeve van de opdrachtgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van de opdrachtgever. 13.Voor iedere overtreding door een Rebel van deze geheimhoudingsverplichting is de betreffende Rebel een direct opeisbare boete aan Pink Rebel verschuldigd ten bedrage van € 5.000,00, onverminderd het recht van Pink Rebel m daarvoor in de plaats schadevergoeding te vorderen. 14.Op deze Mantelovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd.
page3image21440832page3image21435072page3image21436416
Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te Rotterdam op:
Plaats: Rotterdam                                    Plaats: Rotterdam Handtekening                                           Handtekening
.......................      .........................
Opdrachtgever                                         Opdrachtnemer Naam: Debby Verheij                             Naam:.........................................
Datum: ....................................                   Datum: ......................................
Back to Top