Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pink Rebel Hospitality & Promotion Services

Pink Rebel, gevestigd op de Wijnbrugstraat 262 3011 XW te Rotterdam staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer: 34387340
Hierna te noemen ‘PR, bemiddelt en selecteert voor opdrachtgevers hosten en hostesses. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen de onderstaande algemene voorwaarden.

A. Algemeen

Artikel 1 . begrippen

1.1 Onder “host of hostess” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedereen die op voorstel van PR wordt geboekt voor diverse opdrachtgevers.

1.2 Onder “boeking” wordt in ieder geval verstaan: hospitality werkzaamheden op evenementen alsmede model staan bij fotografie, modeshows of promotiewerkzaamheden.

Artikel 2 toepasselijkheid

2.1 Host of hostess gaat er door inschrijving bij PR mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door PR voor host of hostess en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor host of hostess.

Artikel 3 persoonlijke gegevens

3.1 De bij inschrijving verstrekte persoonlijke gegevens worden op een vertrouwelijke manier door PR behandeld.

3.2 Beeld of foto opnamen bij inschrijving en/of door PR gemaakte beeld opnamen kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren op de website, in een fotoboek, op CD-Rom, op het internet, of via enige andere weg te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken in de ruimste zin des woords.

3.3 Tijdens de werkzaamheden voor PR wordt de host of hostess uitsluitend bemiddeld door PR. Het is ten strengste verboden om de opdrachtgever direct te benaderen. In algemene zin geldt; alle aanvragen en/of opdrachten voortvloeiend uit werkzaamheden voor PR dienen uitsluitend bemiddelt te worden via PR. Tijdens de werkzaamheden heeft de host of hostess PR kaartjes die bij vraag of interesse kunnen worden verstrekt.

3.4 Aan de inschrijving bij PR kunnen geen rechten worden ontleend.

Host of hostess verklaart door inschrijving akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van PR.

B. SLOTBEPALING

Artikel 4 Toepasselijk recht

4.1 Alle geschillen ontstaan door of verband houdende met de door PR onder deze algemene voorwaarden gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Rotterdam, 15 maart 2010
Back to Top