Algemene voorwaarden

Pink Rebel BV, gevestigd op de Scheepmakershaven 32a, 3011 VB te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer KvK 68770723, hierna te noemen “Pink Rebel”. Pink Rebel is een bureau welke representatieve hostesses, hosts en gastvrouwen m/v aanbiedt in Nederland en buiten Nederland. De medewerkers kunnen worden ingezet voor enerzijds hostesswerkzaamheden zoals; hostessservice, gastvrouwen bij restaurants en hotels, front officewerkzaamheden, receptionistes, stand bemanning, beurzen, en ontvangsten, anderzijds productdemonstraties, fotoshoots. 

Alle hostesses en hosts, hierna te noemen ‘Rebels’ zijn ingeschreven bij Pink Rebel en worden door Pink Rebel geselecteerd en bemiddeld. Het is niet toegestaan om met opdrachtgevers van Pink Rebel een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel de opdrachtgever te benaderen om rechtstreeks voor de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, noch in loondienst, noch als zelfstandige. Alle werkzaamheden vloeiend uit opdrachten door Pink Rebel, dienen door Pink Rebel bemiddeld te worden. Voor iedere overtreding hanteert Pink Rebel een direct opeisbare boete van het verschuldigde bedrag, van € 2.500,00, en € 500,00 boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt.

Alle zelfstandige Rebels (ZZP’ers) dienen in het bezit te zijn van een geldige inschrijving van de Kamer van Koophandel en btw-nummer. Voor aanvang van de opdracht dient de Rebel de Overeenkomst van Opdracht (OvO) te voorzien van KvK nummer en btw-nummer en te ondertekenen voor akkoord en dient deze in het bezit te zijn van Pink Rebel.

Het auteursrecht op foto-, film- en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij Pink Rebel. Rebels en opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op enig auteursrecht jegens Pink Rebel, noch jegens derden. Ook heeft Pink Rebel het recht dit materiaal ter promotie van Rebels openbaar te maken via de eigen internetsite of via publicaties voor potentiële opdrachtgevers.

Alle door Pink Rebel geleverde kleding, schoenen, accessoires in de breedste zin van het woord, blijven te alle tijden eigendom van Pink Rebel. Bij vermissing, beschadiging hetzij per ongeluk danwel opzettelijk, behoudt Pink Rebel het recht de schade in rekening te brengen, danwel te verrekenen bij de Rebel

Pink Rebel zal binnen dertig dagen na factuurdatum aan de betalingen voldoen, mits de Rebel alle stukken ondertekend heeft af gegeven. Alvorens tot betaling over te zullen gaan, dient de Rebel een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan Pink Rebel te overleggen. Pink Rebel is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken. Alle factuur gegevens dienen correct te zijn. Alle afgesproken vergoedingen zijn Bruto vergoedingen.

Rebel zal tegenover derden, daaronder begrepen personeel van onze opdrachtgevers, tijdens en na afloop van de werkzaamheden, strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis komt, in verband met de zaken en belangen van de opdrachtgever. Deze geheimhoudingsverplichting omvat eveneens alle gegevens waarvan de medewerker uit hoofde van haar functie van klanten of andere relaties van opdrachtgever kennisneemt. Rebel erkent dat haar door de opdrachtgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van de opdrachtgever.

Iedere ZZP’er is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor de afdracht van de verschuldigde belastingen en premies zorgdragen

Door het inschrijven bij Pink Rebel verklaart de Rebel de voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Deze voorwaarden gelden zonder uitzondering, op alle voorwaarden van Pink Rebel.

Back to Top